ŁADUJE . . .

Regulamin serwisu rabatly.pl

§ 1. Informacje wstępne

Portal jest własnością firmy SmartWebIT Michał Wojtczak z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Leszczyńskiego 4/29 , NIP 6112573419, Regon 362523134
Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie cashgoback.pl, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki firmy związane z prowadzeniem portalu.

§ 2. Definicje
Firma –firma SmartWebIT Michał Wojtczak, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu;
Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Nazwa użytkownika - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z Usługi;
Sklep – profil sklepu (partnera Portalu), w którym użytkownik może otrzymać cashback.
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Partner - inna firma bezpośrednio współpracująca z Firmą
Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w serwisie rabatly.pl
Zbanowanie – zatrzymanie współpracy z Użytkownikiem spowodowane naruszeniami Regulaminu przez Użytkownika.

§ 2. Dołączenie do Programu

 1. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Gdy uczestnik nie ma skończonych 18 lat, wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w programie.
 2. Zapisując się do programu, w procesie rejestracji należy podać dane osobowe zgodne z prawdą. 
 3. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto, wiąże się to także z tym, że z jednego komputera nie ma możliwości logowania się do Portalu na więcej niż jedno konto, nawet jeśli te konta należą do innych osób.
 4. Rejestrując się w programie akceptujesz regulamin.
 5. Z chwilą aktywacji konta Użytkownik może zalogować się do Portalu.

§ 3. Prowadzenie konta

 1. Celem wykluczenia nadużyć - Firma dopuszcza możliwość korzystania maksymalnie 1 osoby z tego samego cookies i IP. W przypadku korzystania z tego samego IP  większej niż 1 liczby osób – fakt ten musi zostać zgłoszony poprzez e-mail pod adresem: [email protected] Nie zgłoszenie tego faktu, może skutkować blokadą wszystkich kont użytkowników korzystających z tego samego IP komputera.
 2. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać swoich danych do logowania się.
 3. W przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika istnieje możliwość odzyskania hasła. Podczas logowania należy kliknąć „Zapomniałem hasła”
 4. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomości zawierających informacje o portalu, informacje handlowe o ofercie Firmy oraz Partnerów. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie tych informacji ze skutkiem usunięcia konta.
 5. Firma zastrzega sobie prawo skasowania Konta Użytkownika, który od dłuższego czasu nie zalogował się do Portalu. Skasowanie Konta może nastąpić, gdy użytkownik nie loguje się do Portalu przez minimum 12 miesięcy.

§ 4. Koszty

 1. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów za użytkowanie serwisu rabatly.pl

§ 5. Rezygnacja

 1. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto. W tym celu należy napisać email na adres [email protected] z informacją o chęci usunięcia konta.
 2. Firma może wykluczyć Użytkownika z uczestnictwa w Programie w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Użytkownik:

             - narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności podał niezgodne ze stanem faktycznym dane w formularzu rejestracyjnym lub po zarejestrowaniu
             - działa na szkodę Firmy, Sklepów lub jej Partnerów
             - jego dane konta zawierają słowa powszechnie uznane za wulgaryzmy
             - cofnął zgodę o której mowa w §2 ppkt. 5 Regulaminu
            - nie dokonywał logowania, o którym mowa w §3 ppkt. 6 przez okres dłuższy niż 12 miesięcy

§ 6. Zabronione praktyki

 1. Zabrania się posiadania więcej niż 1 Konta przez danego Użytkownika (również w przypadkach tego samego IP).
 2. Zabrania się używaniem jakichkolwiek automatów generujących sztuczny ruch na stronie rabatly.pl bądź na stronie Sklepów.

§ 7.  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

1. Aby oferować jeszcze lepsze usługi oraz aby optymalizować naszą ofertę, gromadzimy dane, które użytkownicy wprowadzają na stronach internetowych, które są w 100% własnością firmy SmartWebIT Michał Wojtczak.
2. Dane te są wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu ulepszania świadczonych usług i kontrolowania „prawidłowości” zamówień składanych w Sklepach. Dane te nie są dostępne dla osób trzecich ani nie są sprzedawane osobom trzecim.
3. Portal rabatly.pl korzysta z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła na komputer, tablet lub telefon komórkowy. Pliki te usprawniają działanie portalu np. w przypadku automatycznego logowania na naszej stronie. Jest to możliwe, ponieważ Serwis zapamiętuje dane do logowania użytkownika za pośrednictwem pliku cookie.
4. Firma przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Programu oraz w celach marketingowych.
5. Uczestnik przystępując do Programu wyraża zgodę na otrzymywanie od Firmy e-maili lub innej korespondencji w celach związanych z Programem  i w celach marketingowych Firmy i jej Partnerów.
6. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do:
-  zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych.
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail)
- prowadzenia analiz statystycznych.
-  przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.
7. Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
- Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu rejestracyjnym konta, w formularzu kontaktowym, podczas rozmów z działem pomocy technicznej serwisu oraz innych działań dokonywanych w serwisie.W wszystkich formularzach znajdujących się na stronie internetowej zaklikaj.com podanie Twoich danych jest dobrowolne.
- Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz podać swoich danych osobowych, niestety nie będziesz mogła/mógł korzystać z niektórych elementów serwisu rabatly.pl
8. Twoje prawa
- Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
- Po zgłoszeniu sprzeciwu Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni lub w terminie określonym odpowiednim regulaminem, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
- Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
9. Wyjątkowe sytuacje, gdy Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione:
- Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług serwisu, usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych.
- Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury.
10. Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?
- Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania zgody.
- Okres przechowywania Twoich danych jest także definiowany w poszczególnych regulaminach znajdujących się na stronach Portalu.

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamacje:
  - bezpośrednio pisząc na email [email protected]
  - listownie na adres Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław
 2. Reklamacje mogą być składane w terminie nie późniejszym niż 60 dni od momentu wystąpienia sytuacji reklamowanej. W przypadku zgłaszania niezarejestrowanego zakupu obowiązują zasady z § 4. 1.
 3. Firma w terminie 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji.

§ 9.Postępowanie reklamacyjne c.d.

 1. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również w przypadku, gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania Firma nie ma jakiegokolwiek wpływu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych (w tym nieaktualnych) danych w formularzu rejestracyjnym i po zalogowaniu.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwych uczestników i współpracowników biznesowych ani żadnych innych nieuczciwych osób, oszustów, oraz za konsekwencje działań przypadkowych lub będących wynikiem złego zrozumienia i interpretacji Regulaminu.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń w związku z ewentualnymi błędami Serwisu rabatly.pl. Dla każdej ze stron korzystne jest informowanie Serwisu o tego rodzaju sytuacjach przez użytkownika. Firma dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać ewentualny problem.
 2. Mimo wszelkich starań dokładanych przez Serwis podczas tworzenia portalu i usług dodatkowych, nie możemy zagwarantować pełnej satysfakcji użytkownika. Wszelkie skargi należy zgłaszać do nas drogą mailową.
 3. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem Serwisu rabatly.pl
 4. Regulamin może zostać zmieniony przez Firmę w każdej chwili. O takim fakcie Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.
 5. W przypadku braku zgody Użytkownika na nowe brzmienie Regulaminu, może on wypowiedzieć umowę o uczestnictwo w Programie rabatly.pl
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.12.2020 r